ท่านสามารถแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

การขอเป็นผู้จัดการมรดก


การขอเป็นผู้จัดการมรดก

 

       เมื่อมีผู้เสียชีวิต ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก (ต้นฉบับและส าเนาเอกสารอย่างละ 4 ชุด)

1. ทะเบียนบ้านของผู้ตาย และทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็ นผู้จัดการมรดก กรณีผู้ร้องขอฯ อยู่คนละบ้านกับผู้ตาย

2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย

3. ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของผู้ตาย (เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตายก่อนแล้ว

4. ทะเบียนสมรสของสามีหรือภริยาของผู้ตาย

5. ทะเบียนสมรสพร้อมด้วยทะเบียนการหย่าของภริยาของผู้ตาย

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย

7. สูติบัตรของบุตรของผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้

8. บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอฯ

9. พินัยกรรมของผู้ตาย  กรณีที่เป็นสมาชิก ฌาปนกิจ.คอม สามารถเข้าระบบดูพินัยกรรมออนไลน์ของสมาชิกได้ที่นี่

10. หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกและบัญชีเครือญาติ (ทำที่สำนักงานอัยการ ตามแบบฟอร์ม)

11. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน และสัญญาจำนอง ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถยนต์อาวุธปืน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น และอื่นๆ เป็นต้น

12. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

13. ค าสั่งตั ้งผู้จัดการมรดก ในกรณีที่เคยยื่นคำร้องขอตั ้งผู้จัดการมรดกแล้ว แต่ผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย

 

หมายเหตุ

-จัดเตรียมเอกสารทุกรายการพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ร้องลงชื่อไม่ได้ จึงพิมพ์ลายนิ้วมือแทน ให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก

- บัญชีเครือญาติ

 

ขอข้อคุณข้อมูลจาก

https://www.kpi.co.th


วันที่: 11 มิถุนายน 2561


บริการเพิ่มเติม